Kancelaria MMO

Alimenty za okres przed dniem wytoczenia powództwa.

Czy można domagać się alimentów za okres przed dniem wytoczenia powództwa?

alimenty

źródło: pexels.com

Świadczenie alimentacyjne, nałożone na każdego z rodziców, jest świadczeniem okresowym i służy do zaspokojenia bieżących usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Praktyką jest zasądzanie przez sąd alimentów od dnia wniesienia pozwu.

Istnieje jednak możliwość dochodzenia alimentów z data wsteczną. Wówczas należy spełnić jedną z przesłanek:

  1. Pozostały niezaspokojone potrzeby dziecka odnoszące się do czasu sprzed wytoczenia pozwu. Z niezaspokojeniem potrzeb dziecka mamy do czynienia w sytuacji, gdy rodzic zalega z opłatami za czynsz mieszkaniowy, media bądź przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.
  2. Rodzic na utrzymanie dziecka zaciągnął jakieś zobowiązania, które do chwili złożenia pozwu nie zostały spłacone, np. rodzic zaciągnął pożyczkę mającą na celu zaspokojenie potrzeb dziecka, jednak z uwagi na trudną sytuację materialną nie spłacił jej do czasu wytoczenia powództwa o alimenty.

Pamiętać należy, że jeśli rodzic chce by alimenty wsteczne zostały zasądzone, w pozwie musi zgłosić wniosek w tym przedmiocie szczegółowo określając to żądanie.

Od powyższej instytucji należy odróżnić możliwość zwrotów kosztów utrzymania za okres sprzed wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania, nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. Na podstawie powyższego rodzic, który samodzielnie łożył na utrzymanie dziecka, może w postępowaniu sądowym dochodzić zwrotu określonej kwoty od rodzica, który nie dokładał się do kosztów utrzymania dziecka przed wniesieniem pozwu o alimenty.

Zarówno roszczenie o alimenty wsteczne, jak również roszczenie regresowe wynikające z art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedawniają się z upływem 3 lat.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek