Kancelaria MMO

Koniec niekończących się umów o pracę na czas określony.

umowaZgodnie z zapisami prawa pracy, podstawową formą zatrudnienia pracownika jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowę terminową uznać należy jako wyjątek od powyższej zasady, który może być stosowany przy uwzględnieniu interesu obu stron – pracodawcy jak i pracownika. Obecnie pracodawcy nadużywają (obok stosowania umów cywilnoprawnych) zawierania umów terminowych w celu obejścia przepisów o ochronie trwałości zatrudnienia. By nie dopuścić do powyższych nadużyć od lutego 2016 roku wejdą w życie przepisy regulujące zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Aktualne przepisy dotyczące umowy o pracę na czas określony nie ograniczają czasu trwania takiej umowy, co powoduje, że pracodawca oferuje okresy wieloletnie sięgające niekiedy 15-20 lat. Po wejściu w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw powyższa praktyka nie będzie możliwa. Ustawodawca ograniczył czas trwania umów o pracę na czas określony do 33 miesięcy. W przypadku zawarcia przez pracodawcę z tym samym pracownikiem kilku umów na czas określony łączny czas ich trwania również nie może przekroczyć 33 miesięcy. W przypadku zawarcia umowy na dłuższy okres, od dnia następnego po upływie 33 miesięcy umowa ta przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Kolejną ważną zmianą jest ograniczenie zawarcia umów na czas określony z tym samym pracownikiem. Między tymi samymi stronami możliwe będzie zawarcie jedynie trzech umów o pracę na czas określony. Zawarcie kolejnej będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Dodać należy, iż bez znaczenia będzie jaki okres upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony. Oznacza to, że nawet pomimo kilkumiesięcznych bądź nawet kilkuletnich przerw w pracy u danego pracodawcy nie będzie możliwości zawarcia więcej niż trzech umów o prace na czas określony.

Zmianie ulegną również przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. W obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na co najmniej 6 miesięcy z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia, jednakże takie postanowienie musi się w niej znaleźć. Od 22 lutego 2016 roku możliwe będzie wypowiedzenie każdej umowy na czas określony, bez znaczenia na jaki czas została zawarta i czy zostało to przewidziane w jej postanowieniach. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia będą wynosiły, tak jak przy wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek