Kancelaria MMO

Rozwód – utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest nieopłacalne.

Rozwód

Rozwód

Często w swojej praktyce spotykam się z sytuacją, gdzie w sprawach rozwodowych dzieci stron traktowane są jak karta przetargowa. Rodzic sprawujący stałą opiekę, widząc jak drugiemu z rodziców zależy na dobrych relacjach między nim a dzieckiem, uzależnia częstotliwość kontaktów z nim np. od wysokości otrzymywanych alimentów. Niejednokrotnie też zdarza się, że rodzic w sposób rażący utrudnia te kontakty, pomimo wydanego przez sąd postanowienia w tym przedmiocie.

Rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem nie pozostaje jednak w takiej sytuacji na przegranej pozycji, bowiem przepisy przewidują nałożenie kary finansowej na rodzica, który nie stosuje się do postanowienia sądu. Taką możliwość daje wprowadzony w 2011 roku art. 59816 § 1 k.p.c. Jednak zanim dojdzie do nałożenia kary na niesubordynowanego rodzica, sąd (na wniosek rodzica uprawnionego) wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej temu z rodziców, który nie stosuje się do ustalonych zasad kontaktów. Na tym etapie postępowania sąd nie bada, w jaki sposób doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem, lecz czy w ogóle doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu. Postanowienie to jest więc rodzajem ostrzeżenia dla rodzica, które ma skłonić go do zaprzestania naruszeń.

Jeśli jednak rodzic nadal utrudnia kontakty z dzieckiem i nie stosuje się do postanowienia sądu, na skutek ponownie złożonego wniosku sąd może nałożyć karę finansową. Na tym etapie sąd ponowie bada czy do naruszeń rzeczywiście dochodzi. Istotne w niniejszej sprawie jest to, że zasądzona kara płatna jest do rąk drugiego rodzica, a wysokość sumy która będzie musiała być zapłacona za każde naruszenie obowiązku ustalana jest indywidualnie przez sąd, biorąc pod uwagę sytuację finansową rodzica, który te kontakty utrudnia.

Pamiętać należy, że ukarany może być nie tylko rodzic, któremu została przyznana piecza nad dzieckiem, ale również rodzic uprawniony do kontaktów, który nie przestrzega zasad np. nie odbiera dziecka w terminie bądź też nie odprowadza dziecka do miejsca zamieszkania o wyznaczonej godzinie.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek