Kancelaria MMO

Zmiany w prawie spadkowym cz. 2

Ksiazki_prawniczeW dniu wczorajszym weszły w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia, które jako główną zasadę wprowadziły dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Wraz z nowymi przepisami została wprowadzona nowa instytucja nazwana wykazem inwentarza. Do dnia wczorajszego ustalenie co wchodziło w skład spadku oraz ustalenie jego wartości możliwe było jedynie poprzez sporządzenie spisu inwentarza. Sąd, na wniosek strony zainteresowanej (spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiercy albo na wniosek wykonawcy testamentu) lub z urzędu wydawał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, następnie zlecając dokonanie tych czynności komornikowi.

Ustawodawca, by uprościć niniejszą procedurę wprowadził do kodeksu cywilnego prywatny wykaz inwentarza. Na mocy art. 10311 k.c. spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie (albo przed notariuszem) wykaz inwentarza, w którym należy ujawnić przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, a także długi spadkowe z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. W przypadku gdy po złożeniu wykazu, ujawnione zostaną nieuwzględnione przedmioty należące do spadku, istnieje możliwość jego uzupełnienia. Wykaz inwentarza sporządza się według wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Powyższy sposób samodzielnego sporządzania wykazu inwentarza może jednak prowadzić do chęci zaniżenia wartości rzeczy nabytych, co prowadziłoby do mniejszej odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednakże ustawodawca przewidział taką sytuację. Dlatego też w art. 1031 § 2 k.c. wskazał, że ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza będą ponosiły osoby, które rzetelnie go sporządzą. W przypadku podania w wykazie inwentarza przez spadkobiercę z premedytacją nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotów należących do spadku, zapisów windykacyjnych czy też dotyczących nieistniejących długów, będzie on odpowiadał za długi spadkowe całym swym majątkiem.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek